Štátna dotácia na zelenú energiu pre využitie obnoviteľných zdrojov je podporou pre domácnosti v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. Program riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Realizátorom projektu Zelená domácnostiam II je Slovenská inovačná a energetická agentúra SIEA. Tá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR.

Štátna dotácia na zelenú energiu je určená všetkým, ktorí sa rozhodnú vo svojej domácnosti inštalovať zariadenia na výrobu elektriny alebo zariadenia na výrobu tepla z obnoviteľných zdrojov.

Podpora inštalácie zariadení bude v rámci projektu možná do 31.12.2023, alebo do vyčerpania finančných zdrojov.

O štátne dotácie sa nemôžu uchádzať domácnosti z Bratislavského samosprávneho kraja.

Cieľom projektu je zvýšenie podielu domácností využívajúcich obnoviteľné zdroje zelenej energie na výrobu elektriny, tepla a ohrev vody. Tým chce pomáhať k znižovaniu emisií skleníkových plynov. Finančný príspevok robí tieto zariadenia ekonomicky dostupnejšími.

Možnosti použitia štátnej dotácie.

Finančný príspevok je v súčasnosti možné v rámci národného projektu žiadať na: slnečné kolektory, tepelné čerpadlá, kotly na biomasu a fotovoltaické panely.

Konkrétne typy zariadení, na ktoré môže byť príspevok poskytnutý, uvádza SIEA v zozname oprávnených zariadení.

Kto môže žiadať o dotáciu?

O finančný príspevok na zelenú energiu môže požiadať fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu. Fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými spoluvlastníkmi, alebo sú podielovými spoluvlastníkmi rodinného domu a sú oprávnení rozhodovať o hospodárení so spoločnou vecou podľa väčšiny ich podielov.

Na všetky kategórie vlastníkov a spoluvlastníkov sa vzťahujú aj tieto pravidlá:

Rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve ani spoluvlastníctve právnickej osoby.

Nesmie byť vedený v obchodnom majetku akéhokoľvek podnikateľského subjektu.

Náklady spojené s užívaním rodinného domu, týkajúce sa dodávanej energie (v rozsahu väčšom ako je 15 % celkových nákladov týkajúcich sa dodávanej energie pre rodinný dom) sa nesmú účtovať v účtovníctve akéhokoľvek podnikateľského subjektu alebo subjektov, či iného subjektu alebo subjektov, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov).

Rodinný dom (alebo jeho časť väčšia ako 15 % podlahovej plochy v súčte za všetky poschodia) nesmie byť prenajatý alebo inak prenechaný do užívania podnikateľskému subjektu alebo subjektom, či inému subjektu alebo subjektom, ktoré vykonávajú hospodársku činnosť (vrátane neziskových organizácií vykonávajúcich hospodársku činnosť a obdobných subjektov)

Rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo fyzickým osobám za účelom bývania iba vtedy, ak z hľadiska vlastníka rodinného domu nejde o súčasť jeho podnikania, neprenajíma viac nehnuteľností ako tento rodinný dom alebo jeho časť.

Postup a podmienky pre získanie finančného príspevku z projektu Zelená domácnostiam II:

Zhotoviteľ vám pomôže vybrať zariadenie najvhodnejšie pre vašu domácnosť a pripraví cenovú ponuku.

Ak cenovú ponuku schválite, so zhotoviteľom následne uzavriete písomnú zmluvu.

Na základe písomnej zmluvy požiadate o štátnu dotáciu na portáli Zelenadomacnostiam.sk

Ak vaša žiadosť o štátnu dotáciu bude schválená, obdržíte poukážku, ktorú predložíte zhotoviteľovi, s ktorým ste uzavreli písomnú zmluvu. V závislosti od podmienok, ktoré ste si predtým dohodli so zhotoviteľom v zmluve, vám bude nainštalované zariadenie.

Kto je oprávnený zhotoviteľ ?

Fyzická alebo právnická osoba podľa § 2 ods. 2, písm. a) a b) zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ktorá:

Je registrovaná v SR alebo inom členskom štáte EÚ, zabezpečí inštaláciu zariadenia osobou odborne spôsobilou, má vydané osvedčenie pre inštalatérov podľa § 13a zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zák. č. 309/2009 Z. z.“) a má so SIEA uzavretú zmluvu o preplácaní poukážok najneskôr pri podaní žiadosti o preplatenie poukážky.

Oboznámte sa so všetkými podmienkami a získajte štátnu dotácia na zelenú energiu.

Zanechať odpoveď