Všeobecné podmienky, práva a povinnosti užívateľov

 1. Pridať ponuku na bezplatný portál majsterzababku.sk môže len osoba staršia 18 rokov.
 2. Ak chcete pridať ponuku na bezplatný portal majsterzababku.sk, je povinnosť vytvoriť si profil, a pravdivo vyplniť údaje a vyjadrí súhlas s pravidlami používania stránok ako aj so spracovaním osobných údajov.
 3. Stránky majsterzababku.sk sú užívateľom poskytované zadarmo.
 4. Stránky umožňujú pridať ponuku na bezplatný portál a vyhľadávať ponuky služieb súkromných osôb a podnikateľských subjektov (užívateľov).
 5. Užívateľ zodpovedá za to, že obsahom inzerátu a / alebo fotografiami či inými súbormi pripojenými k inzerátu nebudú dotknuté práva tretích osôb. Prevádzkovateľ za zásahy do práv tretích osôb zo strany užívateľa nezodpovedá.
 6. Za obsah ponuky zodpovedá užívateľ. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za obsah ponuky. Užívateľ je povinný pri zadávaní ponuky dodržiavať tieto podmienky a príslušné právne predpisy.
 7. Na zobrazovanie reklám návštevníkom našich webových stránok využívame služby reklamných spoločností tretej strany. Tieto spoločnosti môžu použiť informácie (neobsahujúce vaše meno, adresu, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo) o vašich návštevách na týchto a iných webových stránkach s cieľom poskytnúť reklamy o tovaroch a službách, ktoré vás zaujímajú.
 8. Vložená ponuka bude bezplatne zverejnená až do jej zmazania užívateľom, poprípade administrátorom na požiadanie užívateľa. Ponuka môže byť tiež zmazaná ak porušuje niektoré z pravidiel stránky.
 9. V prípade, že užívateľ pripojí k Inzerátu fotografie, ktorých je autorom, udeľuje okamihom vloženie inzerátu na server či v rámci mobilnej aplikácie prevádzkovateľovi bezodplatnú nevýhradnú licenciu na použitie fotografií, a to na dobu zverejnenia Inzerátu na serveri či v rámci mobilnej aplikácie a ku spôsobu použitia v súlade s určením servera a mobilnej aplikácie a v súlade s týmito podmienkami.
 10. Užívateľ nesmie k inzerátu pripojovať fotografie z ponúk iných užívateľov uverejnených v ponuke služieb.
 

Práva a povinnosti prevádzkovateľa

 1. Si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v ponuke, prípadne ponuku vôbec nezverejniť, prípadne ponuku odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami majsterzababku.sk alebo dobrými mravmi.
 2. Má právo zmazať ponuku pokiaľ budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam majsterzababku.sk
 3. Sprostredkováva kontakt medzi službu ponúkajúcim a zákazníkom, a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných služieb. Tiež nezodpovedá za obsah zverejnený užívateľom. Prípadné spory rieši užívateľ priamo so zákazníkom.
 4. Nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov.
 5. Nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb majsterzababku.sk ani za spôsob akým služby majsterzababku.sk využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami.
 6. Nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku alebo v súvislosti s využívaním služieb majsterzababku.sk. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb majsterzababku.sk alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 7. Prehlasuje, že sa vedeniu služieb majsterzababku.sk venuje a bude venovať s vynaložením maximálneho úsilia a s odbornou starostlivosťou, tak aby minimalizoval všetky prípadné riziká, ktoré by pri riadnom využívaní služby majsterzababku.sk mohli vzniknúť užívateľom či tretím osobám.
 8. Je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby serveru upravovať alebo inovovať.
 9. Si vyhradzuje právo upraviť alebo odstrániť zo stránok akúkoľvek ponuku či profil, a to aj bez udania dôvodu.
 

Nepovolený obsah

Na serveri majsterzababku.sk je zakázané ponúkať, propagovať a uverejňovať:

 1. Erotické a porno služby
 2. Služby livechatu, práca spoločnice, tanečnice, konzumentky a hostesky
 3. Služby sprostredkovania bezprácnych zárobkov (emailing)
 4. Služby sprostredkovania províznych systémov (multilevel marketing)
 5. Finančné služby poskytujúce pôžičky, úvery, hypotéky, exekúcie, oddlženie
 6. Kopírovanie a výroba dokladov, technických a iných preukazov
 7. Špekulatívne služby s platbou vopred
 8. Publikovanie alebo propagovanie erotického a pornografického materiálu, extrémistických či diskriminačných názorov a s nimi súvisiaceho ilegálneho obsahu. Inzeráty nesmú porušovať práva duševného vlastníctva a byť nemorálne
 9. Publikovanie urážlivého obsahu
 1. Inzerovať nič nehovoriace inzeráty typu „Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom“. Pokiaľ sa na serveri objaví zakázaný inzerát, bude zmazaný.

 

Nadobudnutie účinnosti

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.

Prevádzkovateľom stránky majsterzababku.sk je spoločnosť JS projekt